Niezalogowany
zmień rozmiar:

Klauzula informacyjna

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka jest Prezydent Miasta Sosnowca oraz:
a) w przypadku rekrutacji do szkoły spoza obwodu Szkoła Podstawowa wskazana we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły jako placówka pierwszego wyboru reprezentowana przez dyrektora,
b) w przypadku zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy szkoły obwodowej, Szkoła Podstawowa w obwodzie której dziecko mieszka reprezentowana przez dyrektora.
Informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z dyrektorem wybranej szkoły lub szkoły obwodowej. Dane kontaktowe dyrektorów szkół dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowca pod adresem http://bip.um.sosnowiec.pl  w zakładce „Placówki Oświatowe”.

2. Inspektor Ochrony Danych
Dyrektor szkoły wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej szkoły.
Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca jest Pani Agata Kozłowska. Może się Pani/Pan z nią skontaktować osobiście w sprawie ochrony danych osobowych pod adresem Urząd Miejski w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14 pokój 406, e-mail: iod@um.sosnowiec.pl, nr tel. 32-296-0-687 lub 515 041 778.

3. W jaki celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe
Administratorzy przetwarzają Pani/Pana danych oraz danych Pani/Pana dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w celu zapewnienia możliwości realizacji obowiązku szkolnego dziecka zamieszkałego na obszarze Miasta Sosnowca. Obowiązek szkoły rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, na podstawie art 35 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.).

4. Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich niepodania
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest niezbędne do rekrutacji Pani/Pana dziecka do szkoły podstawowej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji do wybranej szkoły podstawowej lub zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy szkoły obwodowej w trakcie trwania rekrutacji.

5. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe
Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę. W przypadku realizacji procesu rekrutacji do szkół podstawowych są to:
- wybrana przez Panią/Pana szkoła drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku braku zakwalifikowania Pani/Pana dziecka do wskazanej szkoły pierwszego wyboru niebędącej szkołą obwodową.
- szkoła obwodowa w obwodzie, której dziecko mieszka, w przypadku nie zakwalifikowania się w procesie rekrutacji do żadnej z wybranych szkół.
- firma KRAKFIN S.C. JAN FILAS, BARBARA CIEŚLIK, MAREK SUJDAK, obsługująca system informatyczny służący do przeprowadzenia elektronicznej rekrutacji na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

6. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe
Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka są przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Urzędzie Miejskim danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i w tym przypadku wynosi 10 lat.

7. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.

8. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych
Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

9. Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Rekrutacja ID: 129; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 612;