Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Rodzice.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 28 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 7 stycznia 2021 r. możliwość składania wniosków o przyjęcie do klas I publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sosnowiec zakończyła się. Składanie wniosków przez rodziców możliwe było przez elektroniczny serwis rekrutacyjny od 1 marca 2021 r. do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 
26 marca 2021 r. o godz. 12.00

Nabór na rok szkolny 2021/2022 prowadzony jest przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacji do klas I w 33 szkołach podstawowych ogólnodostępnych będących szkołami obwodowymi oraz do klas I mistrzostwa sportowego w Szkole Podstawowej nr 48 Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu, a także do klas I sportowych w Szkole Podstawowej Nr 40 w Sosnowcu.

W przypadku wyboru klasy sportowej lub mistrzostwa sportowego prosimy o zapoznanie się w ofercie szkół z dodatkowymi warunkami przyjęcia, w tym z terminami prób sprawności fizycznej, których zaliczenie stanowi jeden z warunków koniecznych do zakwalifikowania dziecka do klasy I sportowej lub mistrzostwa sportowego.

Oferty szkół podstawowych, wraz z liczbą miejsc dostępnych w rekrutacji dostępne są w menu po lewej stronie serwisu w dziale "Oferty placówek".

Wszystkie dzieci zamieszkałe w Sosnowcu mają zapewnione miejsca w szkołach obwodowych. W celu odnalezienia szkoły obwodowej dla danego adresu zamieszkania można użyć wyszukiwarki obwodów.

W przypadku wyboru przez rodzica szkoły obwodowej, po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacji zostanie wygenerowane zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022. Zgłoszenie należy wydrukować i dostarczyć do szkoły obwodowej w terminie do 19.03.2021 do godz. 15.00. Złożenie zgłoszenia we wskazanym terminie gwarantuje zakwalifikowanie dziecka do klasy I szkoły obwodowej.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. W takim przypadku po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacyjnym wygeneruje się Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkoły 2021/2022. Wniosek ten należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz w wymaganymi dokumentami do szkoły wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszego wyboru 
w terminie do 19.03.2021 do godz. 15.00.. W takim przypadku dziecko weźmie udział w rekrutacji na wolne miejsca pozostałe po zakwalifikowaniu dzieci z obwodu szkoły. W przypadku niezakwalifikowania dziecka do żadnej z wybranych szkół z powodu braku wolnych miejsc, dziecko będzie miało zapewnione miejsce w szkole obwodowej w obwodzie której mieszka.

Rodzice / opiekunowie prawni niemający dostępu do Internetu oraz rodzice dzieci nie posiadających numeru PESEL będą mogli zwrócić się do szkoły obwodowej lub szkoły pierwszego wyboru o pomoc, w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez Dyrektora szkoły.

KLASY IV SPORTOWE I KLASY VII DWUJĘZYCZNE


Nabory do klas IV sportowych, mistrzostwa sportowego oraz klas VII dwujęzycznych odbywać się będą w odrębnych systemach dostępnych pod poniższymi adresami:
Szkoły Podstawowe Klasy IV Sportowe 2021/2022 - https://sp-klasy4-sportowe-sosnowiec.nabory.pl
Szkoły Podstawowe Klasy VII Dwujęzyczne 2021/2022 - https://sp-klasy7-dwujezyczne-sosnowiec.nabory.pl


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2021/2022 do klas I: publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych; publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2021 r. –
- 19.03.2021 r.
do godz. 15.00

01.06.2021r. –
- 05.06.2021 r. do godz. 15.00

2.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26.03.2021 r.
do godz. 12.00

10.06.2021 r.

do godz. 12.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 31.03.2021 r.
do godz. 15.00

do 17.06.2021 r. godz. 15.00

4.

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

01.04.2021 r.
godz. 12.00

18.06.2021 r.
godz. 12.00


Kryteria przyjęć w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych dla których ustalono obwód i dla których organem prowadzącym jest Miasto Sosnowiec.

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium

1

Kandydat uczęszczać będzie do tej samej, wybranej przez rodziców/opiekunów prawnych szkoły, w której rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę

10 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

2

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu

5 pkt
w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

10 pkt
w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

3

Kandydat wychowuje się w rodzinie niepełnej (rodzic samotnie wychowujący dziecko) i/lub wielodzietnej (rodzina posiadająca minimum troje dzieci)

5 pkt
w przypadku kandydata wychowującego się w rodzinie niepełnej lub wielodzietnej

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

10 pkt
w przypadku kandydata wychowującego się w rodzinie niepełnej i wielodzietnej

4

Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu

10 pkt

Na podstawie wniosku rekrutacyjnego rodzica/opiekuna prawnego

5

Kandydat ubiega się o przejęcie do szkoły, w której realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

10 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego


Kryteria przyjęć do klas I sportowych oraz klas I mistrzostwa sportowego w roku szkolnym 2021/2022,
w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Sosnowiec

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).
- UCHWAŁA NR 808/LVIII/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Sosnowcu
Rekrutacja ID: 129; Wersja: 21.130.315.1030 Harmonogram ID: 611;